Branciforte Plaza

xx xx.xxxN xx xx.xxxW

Antenna Height = xx ft

Cell One only at this location.

Tower Height = xxxx ft.

Photographs taken Nov 3, 2002

Omni on roof of Branciforte Plaza

Covers all of downtown Santa Cruz

This used to be the old Santa Cruz Hospital.